درس 15, موضوع 1
در حال پیشرفت

تمرینات

علی مقدم ۲۳ مرداد ۱۴۰۱
‫درس پیشرفت
‫0% تکمیل شد

تمرینات جلسه پانزدهم:

1.حال روانی مان را به مثبت ترین حال درآوریم. نگران هیچ چیز نباشیم.
2.قطع پیوند های مخرب با ذهن کل و جهان هستی.(در حالت سلامت قطع پیوند کنیم)