در حال پیشرفت
درس 8, موضوع 1
در حال پیشرفت

تمرینات

علی مقدم ۲۳ مرداد ۱۴۰۱
‫درس پیشرفت
‫0% تکمیل شد

تمرینات جلسه ۸:

تمرین1: دریافت نور و جاری کردن آن در رگها و سلسله اعصاب بدن.
تمرین2: ذخیره ی نور در تمام بدن
تمرین3: وارد کردن نور در بدن و برطرف کردن بیماری‌ها، گرفتگی ها و ظلمات کل بدن.