در حال پیشرفت
درس 9 از 16
در حال پیشرفت

In Light 9

علی مقدم ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

“خوردن ریحان و گل آغاز کن
معده را خو کن بدان ریحان و گل
تا بیابی حکمت و قوت رسل”
مولانا

موضوعات:

  1. روشهای نورخواری (قسمت اول)
  • خوردن غذاهایی که حامل نور هستند.
  • خام گیاهخواری و انرژی نور
  • خواندن دعای سر سفره
  • تبدیل غذا به منبع عشق و نور و آگاهی با نظر مثبت
  • حرکت از ظلمت به نور
  • تبدیل تن فیزیکی به کالبد نورانی
  • درک نور با کالبد نورانی
  • عدم درک ما از نور مانند عدم درک ماهی از آب است.
  • سوال بهترمن کجا هستم؟
محتوای درس
0% تکمیل شده است ‫0/1 مرحله