در حال پیشرفت
درس 6 از 16
در حال پیشرفت

In Light 6

علی مقدم ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

“گر خوری یک بار از مأکول نور
خاک ریزی بر سر نان و تنور”

  • خوردن نور ، اولین گام شناختی علم و نور است

موضوعات:

  • طبایع نور:

1. طبع سودا ، طبع پایه
طبع وجود انسان،
سرد و خشک، زمستان،
نپخته و خام

2. طبع صفرا ، طبع نور و آتش
گرم و خشک، تابستان،
بالندگی و رشد معنوی

3. طبع آب یا بلغم
سرد و تر، پاییز
ذات تکثیر سلولی،
تنبلی و چاقی

4. طبع باد ، دم یا خون
گرم و تر، بهار
جریانی که در وجود انسان است.

  • نورخواری در صبح بهتر است یا سرظهر؟ و ارتباط آنها با طبایع
  • طبع نور خورشید
  • طبع نور ماه
  • آیا نورخواری ماه برای نسل کنونی توصیه می‌شود؟
  • علت عدم جذب مواد مغذی و مفید
  • راهکارهای مفید برای کنترل عوارض طبع صفراوی