در حال پیشرفت
درس 5 از 16
در حال پیشرفت

In Light 5

علی مقدم ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

“همـــــی گویــــم و گفتـه‌ام بارهــــــا
بود کیش من، مهــــر دلدار ها

پرستش به مستی است در کیش مهر
برونند زین جرگه هشیـــــارها

به شادی و آســایش و خواب و خور
ندارنـد کــــــاری ، دل افگارها

به جز اشک چشم و به جـــز داغ دل
نبــــــاشد به دست گرفتـــــارها

کشیـــــــدند در کـــــوی دلدادگــــان
میـــــان دل و کـــام، دیوارهـا……”

علامه طباطبایی، مهر پرستی

موضوعات:

  • وظیفه ما مواظبت از دل است
  • حفظ حریم درون و بیرون
  • در بند توده ذهن
  • انسان معلق ابن سینا
  • مرد راه گرفتار دل مردگان نمی شود
  • رهایی از تارو بند ذهنی