در حال پیشرفت
درس 4 از 16
در حال پیشرفت

In Light 4

علی مقدم ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

“مایده عقلست نی نان و شوی
نور عقلست ای پسر جان را غذی
نیست غیر نور آدم را خورش
از جز آن جان نیابد پرورش
زین خورشها اندک اندک باز بر
کین غذای خر بود نه آن حر
تا غذای اصل را قابل شوی
لقمه‌های نور را آکل شوی
عکس آن نورست کین نان نان شدست
فیض آن جانست کین جان جان شدست
چون خوری یکبار از ماکول نور
خاک ریزی بر سر نان و تنور.” مولانا

موضوعات:

  • نور ارتقا دهنده عقل
  • خوراک اثر گذار در شخصیت
  • نور پاک کننده است
  • پوشیدن لباس های رنگی
  • دریافت نور با قلب
  • اجازه دادن به نور برای ورود به کالبدها