در حال پیشرفت
درس 3 از 16
در حال پیشرفت

In Light 3

علی مقدم ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

“بشنو از نی چون حکایت میکند
از جداییها شکایت میکند
.
.
.
سر من از نالهٔ من دور نیست
لیک چشم و گوش را آن نور نیست
تن ز جان و جان ز تن مستور نیست
لیک کس را دید جان دستور نیست”

موضوعات:

  • نور چشم و گوش
  • دیدن از دریچه روح الهی
  • اتحاد تن و جان
  • نی تمثیل انسان عارف
  • عارف صفرایی سینه سوخته