درس 11 از 20
در حال پیشرفت

میدان یازدهم_محاسبت

InLight Academy ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

فایل صوتی مربوط به شرح کتاب صد میدان:

  • محاسبات به معنای محاسبه‌ی نفس می‌باشد، در نهان انسان هوشی قرار دارد که یاری‌دهنده‌ی وی در شناخت خویشتن است.
  • اشتباهات زندگی و گذشته‌ی شما تنها راهنمایان بهتر در راستای دست‌یابی شما به تعالی هستند، بنابراین بابت هیچ‌یک از آنان احساس شرم و گناه نداشته باشید.
  • لذت‌هایی که شما در مسیر خیر و نیکی حاصل می‌کنید، باید مشخص شده باشد که در راه شادمانی خداوند است یا خودتان!
  • محاسبت را سه رکن میباشد:

_ جنایت از معاملت جدا کردن_نعمت با خدمت سختن_نصیب خود از نصیب حق جدا کردن.
_ حیلت شناخت رکن اول: هرکاری که دیو در آن نصیب است جنایت است_هر معامله که در آن جور است جنایت است_هر عمل که به خلاف سنت است جنایت است.
_ حیلت شناخت رکن دوم: نعمت‌های ناشناخته همه خصمان است_شناخته‌ی شکر ناکرده همه تاوان است_در معصیت بکار برده تخم زوال ایمان است.
_ حیلت شناخت رکن سوم: هر خدمت که بدو دنیا خواهی آن بر توست_هر خدمت که بر آن آخرت خواهی تو را است_هر خدمت که بدان مولی خواهی یافت آن قیمت توست.