درس 4 از 20
در حال پیشرفت

میدان چهارم_فتوت

InLight Academy ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

فایل صوتی مربوط به شرح کتاب صد میدان:

  •  فتوت به معنای جوانمردی و آزادانه زیستن می‌باشد، در این نوع جوانمردی، آزادی و آزادگی در کردار و رفتار مشهود است.
  • در مسیر فتوت شور و شوق و ذوق جوانی می‌بایست جاری باشد.
  • اقسام فتوت:
🔸فتوت با حق(به توانایی خود در بندگی کوشیدن): از جستن علم ملول نشوید_از یاد وی نیاسایید_به صحبت با نیکان بپیوندید.
🔸فتوت با خلق(به عیبی که از خود دانی میفکن): آنچه از ایشان نداری ظن مزن_آنچه دانی بپوشانی_بدان مؤمنان را شفیع باشی.
🔸فتوت با خود(تسویل نفس خویش و زینت و آرایش وی نپذیرفتن): بازجستن به عیب خویش مشغول باشید و عیب خود را بد دانید_شکر نعمت ستر بر خود بینی_از ترس نیاسایی.
🎶 موسیقی از گروه پالت
🎶 هنگ درام از متین حسین پور