درس 5 از 20
در حال پیشرفت

میدان پنجم_ارادت

InLight Academy ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

فایل صوتی مربوط به شرح کتاب صد میدان:

  •  پس از آزادمردی و جوانمردی با فیضی که از سمت پروردگار جاری‌ست، نور ارادت در دل و جان تک‌تک‌تان جاری خواهد گشت.
  • ارادت خواست می‌باشد و مراد در راه بردن؛ نیتی‌ست که بدون هیچ تردیدی به فعل تبدیل خواهد شد.
  • مبنای رفتار جهان‌هستی با ما بر اساس ساختار ذهنی‌ای‌ست که درون ما شکل می‌گیرد.
  • ارادت سه قسم می‌باشد:
    🔹ارادت دنیایی محض: در زیادت دنیا به نقصان دین راضی بودن_از درویشان مسلمان اعراض کردن_حاجت به مولا به حاجت‌های دنیا گرفتن.
    🔹ارادت آخرت محض: در سلامت دین به نقصان دنیا راضی بودن_موانست کار درویشان داشتن_حاجت‌های خود به مولا به آخرت افکندن.
    🔹ارادت حق محض: پای بر هر دو جهان نهادن_از خلق آزاد گشتن_از خود باز رستن.

🎶 موسیقی از همایون شجریان.