درس 18 از 23
در حال پیشرفت

میدان هفدهم_معاملت

InLight Academy ۱۴ مهر ۱۴۰۱

فایل صوتی مربوط به شرح کتاب صد میدان:

 • معاملت ارتباط ما با دیگران است (اصول مذاکرات).
 • معاملت سه رکن است:

💎انصاف به عدل:

 • از خود ننگ داشتن.
 • از مجازات ترسیدن.
 • به قدر خود کوشیدن.
 • انصاف به معنای هرچیزی را سر جای خود قرار دادن است.
 • برای رسیدن به انصاف خود را سطح بالا ندانید.
 • برای برقرای انصاف برای خود کارمای جدید خلق نکنید.
 • برای رسیدن به انصاف در حد توان بکوشید.

💎بذل به فضل:

 • از خساست گریختن.
 • عز جوانمردی به دیدن.
 • نیوشیده بشناختن.
 • خساست موجب فقر است.
 • زمان بخشیدن آن مورد بخشش را از خود ندانیم و بدانیم.
 • عزت به این معناست که پشتمان به خدا گرم باشد.

💎ایثار به لطف:

 • آیین پیوستگی بر مناقشات خلق برگزیدن.
 • شادی جاوید بر شادی عاریتی برگزیدن.
 • شرف ابد بر شغل این گیتی برگزیدن.
 • شادی حقیقی از درون تجلی می کند و با عشق و معرفت همراه است.
 • وقت کافی برای عبادت و معنویت و خودسازی بگذارید.
 • به اندازه ای که برای معنویت وقت بگذارید، هزاران برابر در زندگی به شما باز می گردد.

🎵 موسیقی از متین حسین پور و سعید البرز.