درس 8 از 20
در حال پیشرفت

میدان هشتم_جهاد

InLight Academy ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

فایل صوتی مربوط به شرح کتاب صد میدان:

 • جهاد بازکوشیدن‌ است، بدان معنا که در مسیر سلوک روح هر فرد در حال جهاد می‌باشد.
 • می بایست در مسیر به آن شکل که شایسته‌ی پروردگار جهانیان است جهاد کنید، بدان معنا که به هیچ وجه کاستی پیشه نکنید و از هیچ کوششی روی برنگردانید.
 • جهاد سه قسم می‌باشد:
 • جهاد با نفس_جهاد با دیو_جهاد با دشمن.
 • جهاد سه رکن است و ارکان به صورت زیر هستند:
 • با دشمن به تیغ_با نفس به قهر_با دیو به صبر.
  مجاهدان با دشمن:
 • کوشنده ماجور_خسته مغفور _کشته شهید.
  مجاهدان با نفس:
 • ابرار (نیکان)_اوتاد (مرتبطان به جهان هستی)_ابدال (جدا شده از بندهای ذهنی و نفسانی)
 • جهاد با دیو:
 • مقربان (به علم مشغول)_صدیقان (به عبادت مشغول)_اولیایان (به زهد مشغول).

🎶 موسیقی از هژیر مهرافروز.