درس 20 از 23
در حال پیشرفت

میدان نوزدهم_یقین

InLight Academy ۱۴ مهر ۱۴۰۱

فایل صوتی مربوط به شرح کتاب صد میدان:

 •  یقین بی‌گمانی‌ست، محیطی خارج از هرگونه تردید و ناباوری!
 • یقین در سه مرحله قابل تعریف می‌باشد:

🔸علم یقین_ عین یقین_ حق یقین

 • علم یقین: استدلالی‌ست، درواقع با محاسبه‌‌گری و دیدگاه ذهنی به نتیجه رسیدن علم یقین می‌باشد.
  🔸علم یقین بر سه بناست: کم خواندن، کم شنیدن اما خوب فکر کردن_یادآوری لحظات یاری شده توسط پروردگار_بر ملکوت حق افزودن و نمایان کردن آنچه میدانی.
 • عین یقین: استدراکی‌ست، درک و شهود و آگاهی‌ای که از طریق قلب به انسان خواهد رسید، عین یقین شناخته می‌شود.
  🔸عین یقین، به حق نظر کردن و مشاهدت انوار: مددطلبی برای رهایی از جدال و تردید درونی_گوش سر خموش کردن و الهام جان شنفتن_میان خیر و شر تفکیک قرار ندادن و در هر دو نور حق جستن
 • حق یقین: حق است، هرچه هست نمایش داده خواهد، بی هیچ پرده و پوشیدنی‌ای.
  🔸حق یقین، در حق غرقه گشتن و جز او ندیدن: دل از معشوق به دمی برنکندن_جز نور حق به جهان هیچ ندیدن_تن و جان خود فنا کرده و به روح گرویدن.