درس 13 از 23
در حال پیشرفت

میدان سیزدهم_زهد

InLight Academy ۱۴ مهر ۱۴۰۱

فایل صوتی مربوط به شرح کتاب صد میدان:

 • زهد به معنای به‌ دور ریختن اضافات میباشد.
 • هنگامی که بیداری الهی در درون شخص شکل گیرد، فرد به مرحله‌ی زهد خواهد رسید.
 • در مسیر معنویت (سلوک) می‌بایست وابستگی‌هایمان را از همه به جز معبود یکتا از بین برده و داشتن ظاهری معنوی را پیشه کنیم.
 • آنچه از خداوند برای ما باقی می‌ماند، هیچگاه توسط افرادی دیگر ربوده نخواهد شد.
 • جهان، جایی‌ست که بر پایه‌ی قانونی فیزیکی به نام عمل و عکس‌العمل استوار است، بنابراین هیچ زمانی درگیر بازی‌های ذهنی نگردید و بدانید پاداش رفتارهای خیرتان به شما باز خواهد گشت.
 • زهد در سه چیز بکار آید:
 • اول زهد در دنیا: هرکه دولت این جهان را از دشمن خود دریغ ندارد.
 • نشان زهد در دنیا سه چیز است: یاد مرگ_قناعت به قوت‌(روزی یا هر نوع خوراک)_همنشینی با درویشان.
 • دوم زهد در خلق: هرکه او آزرم خلق وی را در حق مداهن نکند.
 • زهد در خلق را سه نشان است: دیدن سبق حکم_استقامت قدر_عجز خلق.
 • سوم زهد در خود‌: هرکه به چشم پسند در خود ننگرد.
 • نشان زهد در خود نیز به سه چیز است: شناختن کید و دیو_ضعف خود_تاریکی استدراج.
#صدمیدان
@spiritual_m