درس 12 از 23
در حال پیشرفت

میدان دوازدهم_یقظت

InLight Academy ۱۴ مهر ۱۴۰۱

فایل صوتی مربوط به شرح کتاب صد میدان:

 • انسان بیدار و هوشیار، به هیچ‌وجه نباید در غفلت فرو رود، همچنین مسئولیت‌های آن بیشتر شده و می‌تواند حکمت اتفاقات جهان‌هستی را به طور کامل درک کند.
 • در مسیر طریقت هرچه خود را هیچ پنداریم، موفق‌تر خواهیم بود و آن زمان که خودمان را برتر و سرتر دانیم سقوطی بزرگ خواهیم داشت.
 • عزت و رشد بشر در خاکساری‌ست، جهانی شدن و به نمایش گذاشته شدن با خلاف این امر سازگاری چندانی نخواهند داشت.
 • یقظت را سه رکن می‌باشد:
  _نعمت‌های بزرگ را از وی دیدن.
  _جرم‌های بزرگ را از خود دیدن.
  _عیار روزگار خود از زیادت و نقصان شناختن و مدام از جمله‌ی مکر ترسیدن.
  اول: نعمت‌های وی را به سه چیز توان یافت: به نیاز دل_شنیدن علم_پاکی قوت.
  ✨دوم: جرم به سه چیز توان یافت: کوتاهی امید_دوام فکر_بیداری سحرگاه.
  ✨و آخر به سه چیز توان یافت: بدگمانی به خود_بریدن از علایق_تعظیم حق.