درس 10 از 23
در حال پیشرفت

میدان دهم_تهذیب

InLight Academy ۱۴ مهر ۱۴۰۱

فایل صوتی مربوط به شرح کتاب صد میدان:

 • تهذیب به معنای پاک کردن پلیدی، ناپاکی و شر از هر چیز می‌باشد.
 • در حیطه‌ی نفس بشر خودبه‌خود مایل به انجام کارهای خیر نیست و گرایش وی به متضاد آنها بیشتر است.
 • حلیت‌ها بدین شکل هستند:
  🔸نفس را با سنت:
  از شکایت به مدح گراییدن.
  از کرامت به هوشیاری گراییدن.
  از غفلت به بیداری گراییدن.
  🔸خوی را با صحبت:
  از زجرت به صبر آیی.
  از بخل به بذل آیی.
  از مکافات به عفو آیی.
  🔸دل را با حیرت:
  از هلاک امن به حیات ترس آمدن.
  از شومی نومیدی به برکت امید آمدن.
  از محنت پراکندگی دل به آزادی دل آمدن.