در حال پیشرفت
درس 4 از 16
در حال پیشرفت

جلسه چهارم

علی مقدم ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

قسمت اول:

موضوعات:

  •  میکروارگانیزم های هوشمند
  •  قوانین اکوسیستم
  •  ظرفیت وجودی
  • حمل کننده چه چیزی هستید؟

قسمت دوم:

موضوعات:

  •  اتفاقات بیرون بازتاب داده های ظرف وجودی
  • پاکسازی دیتاهای معیوب جنس مخالف
  • رهایی از شرک و رسیدن به توحید
  •  اجنه، هوشمندان فضایی. وقایع ماورایی