در حال پیشرفت
درس 5 از 16
در حال پیشرفت

جلسه پنجم

علی مقدم ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

قسمت اول:

موضوعات:

 • جایگاه عرفان در مسیر معنویت
 • در بند راه و استاد نباشید
 •  رهایی از باورهای مقدس
 • استاد و مربی پله هستند نه مقصد

قسمت دوم:

موضوعات:

 • خودشناسی با مادینه روانی
 • تفاوت روانی مارکس و یونگ
 •  آنیما نیاز به احترام دارد
 • مواد مخدر پاسخی معیوب به نیازی الهی
 • عزت نفس برای تقویت آنیما
 • مانند کودکان شوید
 •  تمرین برای لطافت نفس
 • رسالت شما انجام کارها به روش عالی است