در حال پیشرفت
درس 7 از 16
در حال پیشرفت

جلسه هفتم

علی مقدم ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

قسمت اول:

موضوعات:

 •  تمرین شکر کامل
 •  تمرین حفظ حریم درون
 • تن معبد روح الهی
 •  نگهبان خانه خدا باشید
 •  شادی مرحله ای از آگاهیست و ربطی به عوامل بیرونی ندارد

قسمت دوم:

موضوعات:

 • تمرین عادت ۲۱ روزه و جشن پیروزی
 • تشکیل رشته های عصبی
 •  گفتگو ناخودآگاه با نوشتن
 •  آشتی درونی
 •  پاکسازی واژه ها بدون بار روانی

قسمت سوم:

موضوعات:

 •  عزت نفس برای آشتی درونی
 • مراقبه احترام به خویشتن
 •  روش مراقبه هر کس منحصربفرد
 •  جایگاه معنویت در عصر جدید