در حال پیشرفت
درس 6 از 16
در حال پیشرفت

جلسه ششم

علی مقدم ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

گزارش همکلاسی:

قسمت اول:

موضوعات:

 •  مادینه روانی مقدس
 • ناخودآگاه امنیت طلب
 • چرا زنان به طلا علاقمندند؟

قسمت دوم:

موضوعات:

 • حفظ امنیت نفس
 • تمرین شکر کامل
 • تمرین حفظ حریم درون و بیرون
 • ناخودآگاه نیاز به دیده شدن دارد
 •  ایثار در حدی که به عزت نفس ضربه وارد نشود.
 •  تقویت عزت نفس
 •  تکرار من خودم را دوست دارم

قسمت سوم:

موضوعات:

 • اختیار در دست روح الهی
 • وحدت درونی انسان خدایکانه

قسمت چهارم:

موضوعات:

 • هدایت با روح الهی
 • شرح ماجرا