در حال پیشرفت
درس 16 از 16
در حال پیشرفت

جلسه شانزدهم

علی مقدم ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

“عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت
که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت
من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش
هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت”

موضوعات:

 • زندگی در زمینی نو.
 • پاکسازی عوامل بیرونی، در درون خودمان(حیطه ی فردی).
 • تاثیر ذهن کل کشور و ذهن کل اکوسیستم بر افراد(حیطه اجتماعی).
 • پاکسازی در ابعادی بزرگتر.
 • ذهن اجتماع شبیه ذهن فردی است.
 • رفتار حکومت زمین نو چگونه خواهد بود؟
 • رفتار حکومت های کنونی.
 • روش اول: فرافکنی.
 • روش دوم: روش مسئولیت پذیری.
 • کسیکه با خانواده خوش‌رفتاری کند، روزیش زیاد خواهد شد.
 • رعایت عدالت با دیگران : رفتار عادلانه با ما.
 • فرافکنی مشکلات.
 • جاری شدن رحمت الهی برای کسانی که مسئولیت پذیر باشند.
 • سلطنت با کفر باقی می ماند اما با ظلم نه(پیامبر “ص”).
 • داستان انتقادی سعدی از عدالت حکام.
 • ظلم کردن مانند بریدن شاخه ای است که روی آن نشسته ایم.
 • عاقبت ظلم به مردم.
 • رعایت حقوق زیر دستان و رعایت عدالت در زمین نو.
 • علت ظلم دیگران به ما.