در حال پیشرفت
درس 3 از 16
در حال پیشرفت

جلسه سوم

علی مقدم ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

گزارش همکلاسی:

قسمت اول:

” کالای نو بیاور
از جنس عشق و آتش
کالای دین فروشان
دیگر خریدنی نیست……..”

موضوعات:

  • حمایت از همنوع شرط بقا
  • تشکیل خانواده ای از هم اندیشان
  •  پاره کردن بند باور های گذشته
  • دست از جستجوی خدای بیرون بر دارید
  • فنجان ها را برای ورود نور خدا خالی کنید.