دوره ها

  • 16 درس ها

    نورخواری

    بدن ما در سطحی عمیق، از الکترون تشکیل شده که ذراتی از جنس نور بوده و از دیدگاه فیزیک‌دانان هم‌چون رودخانه‌ای در حالت دگرگونی و…