“بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم”

با استفاده از مطالب دوره طرحی نو نکات بسیار ارزشمندی خواهید آموخت:

  • انرژی ذهنی خود را در راستای اهداف و موفقیت به کار گیرید.
  • در مسائل و برخوردهای روزمرگی نکات نیک و مثبت آن را بنگرید.
  • صلح شما با دیگران و جهان بیرون بیشتر شده و کمتر شکایت می کنید.
  • ارتباط شما با ناخودآگاهتان بهتر می شود.
  • با کهن الگوها آشنا شده و در شناخت خود موثر خواهید بود.
  • یاد می گیرید که چگونه به خودتان احترام بگذاریدو عزت نفس داشته باشید.
  • با قناعت و بی نیازی گره های بسیاری از زندگیتان باز می شود.

درباره مدرس

InLight Academy

20 دوره ها