اینلایت (inlight) به معنای در نور بودن است؛

روزی خواهم آمد، و پیامی خواهم آورد.
در رگ ها، نور خواهم ریخت.
و صدا خواهم در داد: ای سبدهاتان پر خواب!
سیب آوردم، سیب سرخ خورشید.
آشتی خواهم دادآشنا خواهم کرد.
راه خواهم رفت نور خواهم خورد
دوست خواهم داشت.

درباره ما:

حرکت در مسیر نور، حرکت در راهی است که روشن و حقیقی است. در حقیقت نور، آگاهی است که روشنایی بخش اندیشه ها است و هر اندیشه ای با آن متحول می گردد، بیدار می شود و تاریکی های آن از بین می رود.
در طول تاریخ، بشریت همواره به دنبال شناخت خوب و بد، نیک و زشت، حقیقت و مجاز بوده است. هر نوع از ایدوئولوژی ها چارچوبی از خوب ها و بدها را به انسان هایی که اندیشه خاموش داشته اند تحمیل می کرده است، اما در نور بودن چراغی است که به روی فکر قرار می گیرد و آن را می سازد، به کار می اندازد و از دام ها و بندها رهایی می بخشد. قدرت تفکر را به او باز می گرداند. بنابراین اندیشه آگاه و روشن خوب و بد را به راحتی می بیبیند و نیازی به شناختن خوب و بد ها از نگاه دیگران ندارد. اینلایت فرصتی است تا فکر خود را ارتقا دهید و اندیشه را روشن سازید و مسیر زندگی را با آن نور مشاهده کنید.

هدف ما:

در جهان کنونی با پیشرفت سریع علم و تکنولوژی، ما با بشری مواجه هستیم که هر لحظه مبهوت تر و افسون شده تر نگاه خیره خود را به ساخته های دست همنوعانش دوخته، در حالی که خودش به تنهایی قادر به کشف ذره از آن عظمت نیست. چنین پیشرفتی بشر را در تصرف و تسلط خود گرفته و انسان را به دون ترین حالت مادی خود تبدیل کرده است، حالتی که باید مانند ربات ها کار کند و کار کند و کار کند تا به نیازهای تعریف شده توسط همان بازارهای فروش تکنولوژی پاسخ دهد. نیاز به پیشرفته بودن… نیاز به داشتن آخرین مدل از هر تکنولوژی…
در چنین عرصه ای هدف والای انسانی و عظمت درونی آن به کلی به دست فراموشی سپرده می شود. ما نیاز داریم که لحظه ای بیدار شویم، در لحظه ای که هنوز وقت باقی است به شناخت عظمت درون خود بپردازیم، هدف ما با قرار دادن خود در مسیر نور و آگاهی و عشق، پیدا کردن خود واقعی مان است.
خودی فراتر از آنچه در تعاریف می گنجد.
خودی که یک انسان ارتقاء یافته است یک ابرانسان
ما در نقطه ی عطف تاریخ قرار داریم، جایی علم و تکنولوژی ما تا مرز ناممکن ها گسترش یافته است، اما روان ما همچنان روان انسان های پیشین است. ذهن ما همچنان ذهن پدران ماست.
در چنین نبرد نا برابری، وقت آن رسیده که چشمان خود را در برابر این واقعیت باز کنیم که ما هم نیاز به ارتقاء داریم، ارتقاء جسم، ارتقاء اندیشه، ارتقاء روان و دست یابی به روح متعالی در قلب بیدار…